Info

Házirend

 1. A Gödör igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépéssel egyidejűleg a Házirend rendelkezéseit a Gödör vendégei megismerték és önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja, vagy megszegi, a munkatársunk a szolgáltatást megtagadhatja, területéről eltávolíthatja.

 2. A Gödör területére való belépés és a szolgáltatások igénybe vétele a vendégek számára érkezési sorrendben történik.

 3. A Gödörben található szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a létesítményeket különös elővigyázatossággal közelítsék meg és használják.

 4. A Gödör berendezései, felszerelései, kölcsönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak. A kikölcsönzött eszközöket időben, sérülésmentes állapotban kell visszaszolgáltatni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, az a személy az okozott kárt köteles megfizetni.

 5. A Gödör eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni. Lázas, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült, nyílt sebű személyek, kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a Gödör területére nem léphetnek, ill. ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől munkatársaink a szolgáltatást kötelesek megtagadni.

 6. Tilos a Gödör területén szemetelni, a tűzrakó helyeken kívül tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

 7. 14 év aluli gyermek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhat a Gödör területén és a szülő, ill. felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére használhatja a Gödör létesítményeit.

 8. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset-, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért.

 9. A Gödör területén tilos olyan játékot játszani vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.

 10. Tilos kerítésre felmászni!

 11. A parkosított területeket vendégeink szabadon használhatják.

 12. Az Gödör területén munkatársainak kérését illetve utasításait minden esetben be kell tartani.

 13. Nem szabad a játékokon étkezni, italt felvinni, a játékokat homokos, olajos testtel igénybe venni.

 14. A Gödör területén üzemidőben sérülés, rosszullét vagy bármilyen egészségügyi panasz esetén forduljon a munkatársainkhoz.

 15. Dohányozni a kijelölt helyek kivételével a Gödör területén belül tilos. A kijelölt helyeken égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshová dobni szigorúan tilos.  Erre a célra a kihelyezett csikktartókat kérjük használni.

 16. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni!

 17. A Gödör vendégei a Gödör területére történő belépéssel elismerik, hogy a házirendet megismerték, a benne foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 18. Nyitva tartás: A gödör nyári időszakban , május 1-től szeptember 30-ig tart nyitva.

  Május 1-től augusztus  31-ig:
  Reggel 9.00 órától tól 21. 00 óráig tart nyitva.

  Szeptember 01-től szeptember 30-ig:
  09.00 órától  18.00. óráig.

  Zártkörű rendezvények idején a nyitva tartás szünetel.

 19. Belépő: 200 Ft.

  Zártkörű rendezvény esetén a bérleti díj:

  Fél napra: 5000 Ft.
  Egész napra 8000 Ft.

  Intézmények csoportok esetén a polgármester ingyenesen biztosíthatja a használatot.

 20. Nyári időszakban a gödör területén történő horgászat, reggel 6-tól 9 óráig engedélyezett.

Bérlésre vonatkozó szabályok

 1. A csónakot kajakot, kenut (továbbiakban együttesen: vízi jármű) bérlők csak a szerződésben megadott helyen a Cibakházi Holtág területén használhatják az adott hely mindenkori szabályainak megfelelően. A hajózás és vízi rendészet szabályainak betartása mindenki számára kötelező.
 2. Egyszemélyes kajak: 1.500 Ft/óra, vagy 4.000 Ft/ nap (nap: 6 óra)
  Kétszemélyes kajak: 1.500 FT/ óra, vagy 4.000 Ft/nap (nap: 6 óra)
  Háromszemélyes kenu: 2.000 Ft/óra, vagy 5.000 Ft/nap (nap: 6 óra)
  Csónak: 2.500 Ft/ óra, vagy 6.000 Ft/nap (nap: 6 óra)
 3. A kölcsönzési idő a Bérbeadó és a Bérlő által a Bérlési naplóba közösen bejegyzett időtől számít.
 4. Késedelmes visszaszállítás esetén a késéssel időarányos bérleti díj kerül feszámításra. Ezt az összeget és a Bérlők hibájából okozott, kár összegével egyetemlegesen a Bérbeadó a kaució összegéből vonja le.
 5. Felek abban az esetben, ha jogvita alakulna ki jelen Bérleti Szerződést illetően, jogorvoslatért a területileg illetékes Bíróságra fordulhatnak.

Vízi jármű használatára vonatkozó szabályok

 1. A vízi jármű használata során a bérlő vállal a vízi járműért és a benne ülők személyi épségéért felelősséget.
 2. A csónak megengedett legnagyobb utaslétszáma 4 fő. 10 éves kor alatti gyermek esetében 2 gyermek egy felnőttnek számít, de ez legfeljebb a megengedett legnagyobb utaslétszám 25%-ára alkalmazható. Tehát ez esetben is csak maximum 5 fő a vízi jármű befogadóképessége. A kajak ás a kenu megengedett legnagyobb utaslétszáma értelemszerű.
 3. A vízi jármű 18 év alatti személynek nem adható bérbe.
 4. A vízi járművet nem bérelheti ki olyan személy, aki alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt áll, valamint a bérlés alatt sem fogyaszthat szeszes italt és egyéb tudatmódosító szereket.
 5. Bérlők tudomásul veszik, hogy a vízi jármű hobbi és szabadidős célt szolgál. Más vízi járművet vontatni tilos!
 6. Bérlőket a nem rendeltetés szerinti használat miatt keletkezett károkért anyagi felelősség terheli.
 7. A bérleti idő alatt a Bérlők bármilyen vízi járművel vagy személlyel történt eseményről azonnal kötelesek tájékoztatást adni Bérbeadónak.
 8. A vízi jármű vezetője köteles gondoskodni a hajó egyenletes terheléséről. Ha ettől eltérés szükséges, akkor azt csak akkor engedélyezheti, ha meggyőződött arról, hogy az egyenlőtlen terhelés a hajózás biztonságát nem fenyegeti.

Biztonsági előírások

 1. Minden vízi járműben tartózkodó személy számára kötelező a mentőmellény viselése.

 2. A vízi járműben tartózkodók kötelesek betartani a környezetvédelmi valamint a biztonságos üzemeltetési szabályokat.

 3. A holtág és környéke természetvédelmi terület, így a víz és a környezet bármely jellegű szennyezése szigorúan tilos.

 4. A vízi járműben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

 5. A vízi járműből kiugrani, és azt rögzítetlenül elhagyni tilos!

 6. A bérlő a vízi járművet horgászati célra történő felhasználás esetén kitisztítva köteles a bérlő visszaadni.